مروری بر سرگذشت رقص در ایران

سمینار آنلاین – مجموعه جوایز پارسی, Nov 14, 2021

سخنران: بنفشه امیری

مجری: رز صانعی

حرکت و معماری داخلی

https://banafshehamiri.com/wp-content/uploads/2021/12/interior1-4.jpg

Poetic movements in architecture

تحقیق اجرایی-عملی: فضای بدن

کارشناسی ارشد، طراحی داخلی، دانشگاه برایتون انگلستان

M.A. interior design, University of Brighton, UK

بنفشه امیری(2007-2009)

ایده ی ثبت خطوط  فرضی  که حرکات دست درفضا ایجاد می کنند . استفاده از فرمهایی معلق با ساختاری متغیر، که علاوه بر خلق زیبایی بصری در طراحی، به فضای داخلی معماری امکان تغییر کاربری میدهند.

حرکت و تصویر

https://banafshehamiri.com/wp-content/uploads/2021/12/painting1.jpg

ریتم ایرانی در فرم های انتزاعی

پایان نامه و پروژه ی نهایی:  ‘ریتم و انتزاع

کارشناسی نقاشی، دانشگاه هنر الزهرا، تهران

بنفشه امیری (1385)

، مجموعه ای از 32 تابلوی نقاشی با موضوع ریتم ، تجسمی از ارتباط موسیقی و رقص با فرمهای انتزاعی.   در برخی ازین نقاشیها، از نقوش رقصندگان درسفالینه های ایران باستان استفاده شده که در فضایی ریتمیک با موسیقی اقلیمی خود حرکت میکنند. یرای مطالعه ی دقیقتر این نقوش باستانی، بخشی از پایان نامه کارشناسی  به بررسی تاریخ رقص در ایران اختصاص داده شده است.

Other